Ажлын байрны тодорхойлолт

2023-11-291 Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга
2023-11-292. Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
2023-11-293. Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2023-11-294. Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-295. Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-297. Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-298 Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-299 Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2023-11-2910. Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-2911. Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-2912. Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-2913. Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-2915. Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-2916. Газрын даамал
Санал асуулга

Та газартай холбоотой мэдээлэлээ цахимаар авч чаддаг уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР