ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

2009 Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 67-р тогтоолоор аймгийн Газрын алба, Хот байгуулалт барилга захиалагчийн албыг нэгтгэж, 2009 оны 12 сард "Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар" /ГХБХБГ/ болгон өөрчлөн зохион байгуулагдсан.
2008 Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба
2007 Барилга захиалагчийн алба
2004 Монгол улсын их хурлын 2003 оны 26 дугаар тогтоол гарч Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар гэж байгуулан Засгийн газрын 2003 оны 12-р тогтоолоор бүх аймагт "Газрын алба" байгуулж аймгийн газрын албаны бүтцэд эд хөрөнгийн бүртгэлийн албыг оруулж тус аймагт бие даасан "Газрын алба" 2004 оноос Засгийн газрын тэргүүлэх 11 чиглэлд тусгасан "Газрын шинэтгэлийг эрчимжүүлэх" үүрэгтэйгээр 6 орон тоо, босоо удирдлагатайгаар зохион байгуулагдсан.
2000 Засгийн газрын 181-р тогтоолоор аймгийн "Байгаль орчин, газрын хяналтын алба"
1998 Засгийн газрын 143-р тогтоолын дагуу Засаг даргын дэргэдэх "Газрын алба"
1995 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төлөвлөлт, санхүү эдийн засгийн бодлогын хэлтэст нэг газар зохион байгуулагч харьяалагдаж байжээ.
1990 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хүнс, ХААхуй, Байгаль орчны бодлогын хэлтэст
1959 Аймгийн АДХГЗахиргааны Хөдөө аж ахуйг удирдах газарт
Санал асуулга

Та газартай холбоотой мэдээлэлээ цахимаар авч чаддаг уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР